• 24-w-klein  
  24/7 sporten, 365 dagen per jaar
 • sleutel  
  Toegang tot 5.500 clubs wereldwijd
 • kettle  
  De beste apparatuur & zonder wachtrijen!
 • user  
  Sporten met vakkundige trainers
Logo van Heythuysen
Menu

Voorwaarden Anytime Fitness Heythuysen

VERSIE 2023 – JULI

ALGEMENE VOORWAARDEN ANYTIME FITNESS BENELUX (NL)

 

 1. Definities:

1.1    Club: de ondernemer die een Anytime Fitness vestiging exploiteert (ingeschreven bij de kamer van koophandel).

1.2    Lid/Leden: degene die met de club een lidmaatschapsovereenkomst heeft gesloten of mogelijk gaat sluiten.

1.3    Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst/het lidmaatschap

1.4    Lidmaatschapsvoorwaarden: de algemene voorwaarden van Anytime Fitness c.q. de Club zoals opgenomen in de volgende bepalingen.

 

 1. Toepasselijkheid en info:

2.1    Anytime Fitness is een handelsmerk van Anytime Fitness LLC. De Club heeft een licentie gekregen en wordt onafhankelijk beheerd en geleid.

2.2    Leden ontvangen een exemplaar van deze Lidmaatschapsvoorwaarden bij inschrijving. De Lidmaatschapsvoorwaarden zullen tevens in de Club ter inzage liggen. Leden worden geacht de Lidmaatschapsvoorwaarden bij het aangaan van de Overeenkomst te lezen en verklaren door ondertekening van Overeenkomst akkoord te gaan met de inhoud van de Lidmaatschapsvoorwaarden.

2.3    Door ondertekening van de Overeenkomst gaat het Lid ook akkoord met de inhoud van het faciliteitenreglement waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen, alsmede het (eventueel) geldende (huishoudelijk) reglement van de Club dat van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan worden door de Club.

2.4    Het Lid wordt toegelaten tot de Club en haar faciliteiten indien hij voldoet aan de lidmaatschapsbetalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.

2.5    Anytime Fitness streeft ernaar om ieder (nieuw) Lid een goede begeleiding en training te geven ter waarborging van een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur in de Club. Het Lid zorgt er zelf voor dat hij voor een rondleiding of begeleiding een afspraak maakt met een teamlid van de Club. Als Leden niet vertrouwd zijn met (een onderdeel van) de fitnessapparatuur of bepaalde oefeningen, dienen zij een teamlid van de Club om advies vragen.

2.6    Het Lid begrijpt dat (groeps-)fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur niet zonder risico zijn. Leden sporten in de Club op eigen risico.

 

 1. Het aanbod:

3.1    Het aanbod van de Club wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Club aangegeven termijn of actieperiode. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht. Nadat het aanbod is uitgebracht vult het Lid een (medisch) vragenformulier in dat hem door de Club ter beschikking wordt gesteld.

          Het aanbod bevat ten minste:

 • de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
 • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 4 lid 4;
 • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
 • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
 • de kosten voor het lidmaatschap en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van 4.10. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten en/of

  eenmalige kosten;

 • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
 • de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn;
 • het eventuele clubreglement.

3.2    De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het Lid mogelijk te maken.

3.3    Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van de Lidmaatschapsvoorwaarden.

 

 1. Lidmaatschap:

4.1    De Overeenkomst is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar.

4.2    De Overeenkomst geeft Leden recht om 7 dagen per week, 24 uur per dag gebruik te kunnen maken van alle beschikbare sportfaciliteiten binnen het gekozen lidmaatschap.

4.3    Bij afsluiting van een Overeenkomst gaat het lidmaatschap met ingang van de eerste dag van de maand in. Start het Lid in een lopende maand dan betaalt hij een gedeelte van de maand (restbedrag) en start de duur van het lidmaatschap op de eerste dag van de volledige opvolgende nieuwe maand.

4.4    Het Lid heeft 2 weken (14 dagen) bedenktijd na ondertekening van de Overeenkomst om het aangegane lidmaatschap kosteloos te annuleren. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Lid eerder gebruik heeft gemaakt van onze sportfaciliteiten.

4.5    Als het Lid zijn toegangssleutel verliest, meldt hij dit zo snel mogelijk bij de Club. Het Lid dient een nieuwe toegangssleutel aan te kopen.

4.6    Er zal bij inschrijving een digitale foto van het Lid worden gemaakt ter identificatie en veiligheid.

4.7    Het Lid kan maximaal van één (eventuele) kortingsregeling tegelijk gebruik maken.

4.8    Anytime Fitness behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.

4.9    Indien het lid heeft gekozen voor een lidmaatschapsperiode van langer dan 12 maanden en dit ná 12 maanden, maar vóór het verstrijken van de oorspronkelijk lidmaatschapsperiode wenst op te zeggen, dan herberekent de club op het lidmaatschapsbedrag op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) lidmaaschapsbijdrage en/of inschrijfgeld. Het lid voldoet het bedrag van de herberekening vóór de einddatum na opzegging. Bij opzegging geldt altijd een opzegtermijn van 1 maand.

 

 1. Duur:

5.1    Door het aangaan van de Overeenkomst gaat het Lid akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum (de “Lidmaatschapsperiode"). Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige maand worden verlengd, tenzij het Lid zijn lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring welke een volledige maand voor afloop van de einddatum door de Club is ontvangen.

5.2    Als het Lid lid wordt van de Club voorafgaand aan de opening van de Club, zal de lidmaatschapsperiode beginnen vanaf de eerste volle maand na opening van de Club.

 

 1. Lidmaatschapsgelden:

6.1    Het lidmaatschapsgeld wordt bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen.

6.2    De Club maakt eventuele prijsverhogingen minimaal 2 weken van tevoren aan de Leden bekend.

6.3    Indien een prijsverhoging plaatsvindt, heeft het Lid het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking daarvan te ontbinden. Het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld wordt terugbetaald.

6.4    De mogelijkheid tot ontbinding zoals bedoeld in artikel 6.3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Deze indexering is van toepassing op alle lopende lidmaatschappen ongeacht de looptijd. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 6.3.

6.5    De Club heeft een partnerschap met een factureringsbedrijf c.q. Billing Company. Dit bedrijf zorgt ervoor dat de periodieke betalingen via sepa-regelgeving worden geïncasseerd. De naam van dit bedrijf, thans Harlands Group, zal weergegeven worden op uw bankafschrift. 

6.6    Inschrijfkosten worden bij inschrijving tezamen met de aankoopkosten van de toegangssleutel bij aanvang van het lidmaatschap voldaan.

6.7    Leeftijdsgebonden lidmaatschappen zullen bij het bereiken van de maximale leeftijd automatisch overgaan naar het reguliere – niet leeftijdsgebonden – lidmaatschap met de daaraan verbonden lidmaatschapsprijzen.

 

 1. Verzuim en te late betaling:

7.1    De verschuldigde lidmaatschapsgelden worden in rekening gebracht en worden voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

7.2    Indien het Lid in gebreke blijft met het voldoen van enige betaling zoals overeengekomen in de Overeenkomst, heeft de Club het recht om het resterende openstaande saldo op te eisen. De toegestane rente en alle kosten van invordering, waaronder, maar niet beperkt tot, kosten van het incassobureau, gerechtelijke kosten en eventuele advocaatkosten, worden bij het Lid in rekening gebracht.

7.3    Indien een maandelijkse betaling of een betaling volgens een andere periode na de afgesproken datum wordt voldaan, komen de eventuele bijkomende kosten voor te late betaling, waaronder de kosten van het innen van de betaling door het ingeschakelde bedrijf, voor rekening van het Lid.

7.4    Bij het Lid kunnen bijkomende servicekosten in rekening worden gebracht voor iedere controle, credit card, of niet uitvoerbare betaling i.v.m. onvoldoende middelen of voor een andere reden. Als het Lid zijn maandelijkse contributie betaalt door elektronische overboeking (EFT), behoudt de aangewezen Billing Company zich het recht voor het innen via EFT van alle verschuldigde bedragen met inbegrip van alle recente kosten en servicekosten.

7.5    Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Club bevoegd om het Lid de toegang tot de Club en faciliteiten te ontzeggen. De betalingsverplichting blijft bestaan.

 

 1. Opschorting van het lidmaatschap:

8.1    Als het Lid niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van de Club in verband met ziekte of aantoonbaar letsel, kan hij de Overeenkomst tijdelijk laten stopzetten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand en maximaal 3 maanden. De Club heeft in dit geval het recht op een bewijsstuk dat de ziekte of het letsel aantoont, bijvoorbeeld een verklaring van de behandeld arts of specialist of een behandelkaart.

8.2    De tijdelijke stopzetting als bedoeld in artikel 8.1 zal de lengte van de Overeenkomst met de duur van de stopzetting verlengen.

8.3    De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode van tijdelijke stopzetting.

8.4    Tijdelijke stopzetting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

 

 1. Beëindiging:

9.1    Onder de volgende omstandigheden kan het Lid de Overeenkomst beëindigen:

 1. a) Algemeen: De Overeenkomst kan door het Lid worden beëindigd door middel van opzegging via een schriftelijke kennisgeving aan de Club. Dit kan op de Club via het opzegformulier of – indien de Overeenkomst digitaal tot stand is gekomen – digitaal. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. De Overeenkomst eindigt op de einddatum van de lidmaatschapsperiode of – ingeval de Overeenkomst stilzwijgend is verlengd of te laat is opgezegd – aan het einde van de daaropvolgende maand;
 2. b) Medisch: Als het Lid vanwege medische redenen, bijvoorbeeld door ziekte of letsel, niet in staat is om de Club te gebruiken, kan hij de Overeenkomst beëindigen door de Club minimaal 1 maand van tevoren daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. De Club heeft in dit kader recht op een doktersverklaring of behandelbewijs waaruit de medische reden blijkt;
 3. c) Verhuizing: Het Lid kan de Overeenkomst beëindigen als hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst verhuist buiten een straal van 25 kilometer van de locatie van de Club en zich binnen een straal van 25 kilometer van het nieuwe adres geen alternatieve Anytime Fitness Club bevindt. Beëindiging van de Overeenkomst geschiedt in dat geval door minimaal 1 maand van tevoren een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de gemeente waarnaar is verhuisd aan de Club te overhandigen. De Overeenkomst zal in dit geval eindigen op de laatste dag van de eerstvolgende maand.
 4. d) Wijziging aanbod: Als artikel 19 van deze Lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing is kan het Lid de Overeenkomst conform het bepaalde in dat artikel beëindigen.

9.2    Tussentijdse beëindiging door de Club is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

          -   het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, of van het toepasselijke clubreglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of

          -   het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Club of jegens een ander clublid of teamlid van de Club.

              Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald.

9.3    Indien de Club haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Club mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

 

 1. Toegangssleutels:

10.1 Bij inschrijving koopt het Lid een toegangssleutel, waardoor het Lid eigenaar wordt en blijft van deze toegangssleutel. De kosten voor de aankoop van de    toegangssleutel moet het lid bij aanvang van de Overeenkomst voldoen. Deze toegangssleutel wordt uitsluitend door het Lid persoonlijk gebruikt om toegang te krijgen tot de Club. Toegangssleutels zijn niet overdraagbaar.

10.2 Bij verlies of diefstal van de toegangssleutel dient het Lid dit bij de Club te melden en een nieuwe vervangende toegangssleutel te kopen.

10.3 Leden die hun toegangssleutel niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in de Club. Andere Leden mogen hen ook geen toegang verschaffen.

 

 1. Veiligheidsvoorschriften:

11.1 De Club wordt 24 uur per dag bewaakt met behulp van videocamera’s.

11.2 In het faciliteitenreglement zijn de veiligheidsvoorschriften van de Club verwerkt. Leden dienen dit faciliteitenreglement in acht te nemen..

11.3 Leden zijn verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als een Lid niet (zeker) weet hoe een apparaat dient te worden gebruikt, kan hij om hulp vragen bij het personeel van de Club.

11.4 Het Lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders kan de Club de kosten daarvan op het Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 150,00.

11.5 Van Leden wordt verwacht dat zij – naast het faciliteitenreglement – alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de Club. In het bijzonder moeten Leden zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van apparatuur in de Club. Leden zijn zich bewust van het feit dat de Club op tijden onbemand is. Op zulke momenten dient het Lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.

11.6 Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren laten vergezellen door een ander Lid. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan.

11.7 Leden van 16 tot 18 jaar oud mogen uitsluitend sporten vanaf 08:00 uur ‘s morgens tot 22:00 uur ’s avonds, tenzij zij zich laten vergezellen door een volwassen Lid. Leden van 14 tot 16 jaar oud mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zich laten vergezellen door een volwassen Lid. Leden van 12 tot 14 jaar oud mogen uitsluitend tijdens de bemande uren sporten, samen met een volwassen Lid.

11.8 Het dragen van een pet of capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.

 

 

 1. Gedrag:

12.1 Leden dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels en overeenkomstig de aanwijzingen. Leden mogen geen misbruik maken van de apparaten of faciliteiten van de Club.

12.2 Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken is in de Club niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 9.2.

12.3 Het is de verantwoordelijkheid van het Lid dat de door hem (of zijn gast) gebruikte apparatuur schoon achterblijft en de door hem (of zijn gast) gebruikte gewichten en andere attributen op hun plaats zijn teruggelegd.

12.4 Leden dienen schone sportschoenen te dragen die alleen binnen worden gebruikt.

12.5 Het maken van foto’s door Leden (met inbegrip van het nemen van beelden door middel van een mobiele telefoon of ander apparaat) is verboden in elke ruimte van de Club.

 

 1. Andere Anytime Fitness Club/Transferregeling:

13.1 Leden hebben de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de Overeenkomst gebruik te maken van andere Anytime Fitness Clubs over de hele wereld.

13.2 Zodra het Lid meer dan 50% sport bij een andere Anytime Fitness Club komt hij in aanmerking voor een transfer. In dat geval zal het Lid via deze transferregeling worden overgeplaatst. Van het Lid wordt dan verlangd dat hij zijn lidmaatschapsgeld betaalt aan de andere Club, die wellicht meer of minder lidmaatschapsgeld in rekening brengt dan op grond van de Overeenkomst. Indien het Lid zich niet houdt aan de transferregeling, zal hem de mogelijkheid om gebruik te maken van andere Anytime Fitness Clubs worden ontzegd.

 

 

 1. Verkoop van de Club:

14.1 Indien de Club wordt overgenomen door een andere eigenaar, wordt de Overeenkomst voortgezet met de nieuwe eigenaar als contractspartij.

14.2 In het in artikel 14.1 omschreven geval blijft de Overeenkomst van kracht. Het Lid blijft de lidmaatschapsgelden betalen mits de regels van de nieuwe Club geen financieel negatief effect hebben op het gebruik van de Club door het Lid.

 

 1. Verplichtingen van de Club:

15.1 De Club staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

15.2 De Club onderwerpt de apparatuur en overige voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

15.3 De Club staat ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over de kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

15.4 De Club zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

 

 1. Verplichtingen van het lid:

16.1 Het Lid dient zich te houden aan het bepaalde in de Overeenkomst, het faciliteitenreglement, deze Lidmaatschapsvoorwaarden en andere eventuele (huishoudelijke) reglementen van de Club.

16.2 Het Lid dient de instructies en aanwijzingen van de Club c.q. de medewerkers van de Club op te volgen.

16.3 Ingeval van een medische contra-indicatie voor Fitness, dient het Lid dit te melden aan de Club.

16.4 Het Lid dient wijzigingen in zijn persoonsgegevens, zoals het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer, tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Club mede te delen.

 

 1. Aansprakelijkheid

17.1 De Club is tegenover het Lid enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in artikel 15 van deze voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van de Club komt. De Club is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er sprake is onrechtmatig handelen van Club. Dit laatste geldt ook voor auto’s, en alles wat zich in de auto’s bevindt, die geparkeerd staan op de parkeerplaats van de Club of elders op het terrein van de Club.

17.2. De Club zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Club is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

17.3 Het Lid is tegenover de Club aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in artikel 16 van deze voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van het Lid komt.

 

 1. Tussentijdse wijzigingen aanbod:

18.1 De Club kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Club zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren aankondigen.

18.2 Bij wijzigingen, zoals bedoeld in artikel 18.1, ten nadele van het Lid heeft het Lid gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om de Overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld terugbetaald.

 

 1. Clubverbeteringsprogramma

19.1 Anytime Fitness clubs kunnen gebruik van het clubverbeteringsprogramma. Indien dat het geval is, geldt onderstaand.

19.2 Het clubverbeteringsprogramma houdt in dat er twee keer per jaar (op 20 mei en 20 november) bij het Lid een bijdrage wordt geïnd van € 15,00. Dit bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd. Deze bijdrages zullen worden gebruikt voor nieuwe investeringen.

19.3 Leden mogen actief meedenken over de wijze van investering van de bijdragen op grond van het clubverbeteringsprogramma.

 

 1. Privacy:

20.1 De Club verwerkt persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende (inter-)nationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

20.2 In het Privacy beleid, vindbaar op de website van de Club, staat welke persoonsgegevens de Club verwerkt, het doeleinde voor deze verwerking en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

 1. Toepasselijk recht:

Op alle Overeenkomsten waarop deze Lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. NL Actief (van toepassing indien de Club hierbij is aangesloten):

22.1 Als de Club is aangesloten bij NL Actief zal zij zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.

22.2 Als de Club is aangesloten bij NL Actief kunnen geschillen tussen de Club en het Lid die betrekking hebben op:

 • de totstandkoming van overeenkomsten of,
 • de uitvoering van overeenkomsten,

zowel door de Club als door het Lid aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissies Sport en Beweging,  Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommisie.nl).

22.3 Als de Club is aangesloten bij NL Actief staat NL Actief garant voor de nakoming van het bindend advies.

22.4 Of een Club is aangesloten bij NL Actief kan worden gecontroleerd op de website van NL Actief (www.nlactief.nl).